Cetăţenia română

Redobândirea cetăţeniei române

Redobândirea cetăţeniei române pierdută înainte de 22 decembrie 1989

Pentru redobândirea cetăţeniei române de către persoanele care au pierdut-o înainte de data de 22 decembrie 1989, din motive neimputabile lor sau cărora cetăţenia română le-a fost retrasă fără voia lor, precum şi de către descendenţii acestor persoane, până la gradul al doilea de rudenie (copii sau nepoţi), trebuie prezentate următoarele documente:

 

 • paşaportul ţării de cetăţenie, a cărui copie va fi legalizată de ambasadă;
 • buletinul de identitate sau cartea de identitate a soţului (dacă acesta este cetăţean român), a cărui copie va fi legalizată de ambasadă;
 • certificatul de cazier judiciar obţinut în prealabil din România (valabil cel mult 6 luni de la data emiterii);
 • certificatul de cazier judiciar din ţara de reşedinţă, valabil 1 an de la data emiterii (acesta trebuie să fie legalizat cu Apostilă sau supralegalizat de autorităţile statului respectiv, conform legislaţiei acestui stat şi convenţiilor internaţionale aplicabile) şi tradus în limba română. Traducerea în limba română va fi legalizată;
 • certificatul de cazier judiciar din ţara de origine, valabil 1 an de la data emiterii (acesta trebuie să fie legalizat cu Apostilă sau supralegalizat de autorităţile statului respectiv, conform legislaţiei acelui stat şi convenţiilor internaţionale aplicabile) şi tradus în limba română. Traducerea în limba română va fi legalizată;
 • acte de stare civilă ale solicitantului (certificate de naştere şi, dacă este cazul, de căsătorie), ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă;
 • acte de stare civilă ale ascendenţilor (părinţi, bunici) care au fost cetăţeni români, ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă;
 • dovadă a cetăţeniei române a ascendenţilor (părinţi, bunici) sau dovadă a faptului că localitatea de naştere se afla pe teritoriul României la data naşterii;
 • declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă s-a mai depus o cerere similară la o altă ambasadă, consulat sau autoritate română;
 • declaraţie pe propria răspundere cu privire la domiciliu: dacă se intenţionează menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România (care va fi autentificată de ambasadă);
 • declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a siguranţei naţionale a României şi că nu a desfăşurat astfel de activităţi în trecut (care va fi autentificată de ambasadă).

 

În cazul în care se solicită redobândirea cetăţeniei şi pentru copiii minori ai solicitantului, se vor depune şi următoarele documente:

 • certificate de stare civilă pentru copiii minori, ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă;
 • declaraţie de consimţământ pentru obţinerea cetăţeniei române dată către minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, care va fi autentificată de ambasadă;
 • acordul soţilor pentru dobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată, cu precizarea domiciliului copiilor (declaraţia va fi autentificată de ambasadă).

 

Redobândirea cetăţeniei române pierdută după 22 decembrie 1989

 

Pentru redobândirea cetăţeniei române pierdută după data de 22 decembrie 1989, persoanele interesate trebuie să prezinte următoarele documente:

 • paşaportul ţării de cetăţenie, a cărui copie va fi legalizată de ambasadă;
 • certificatul de cazier judiciar obţinut în prealabil din România (valabil cel mult 6 luni de la data emiterii) ;
 • certificatul de cazier judiciar din ţara de reşedinţă, valabil 1 an de la data emiterii (acesta trebuie să fie legalizat cu Apostilă sau supralegalizat de autorităţile statului respectiv, conform legislaţiei acestui stat şi convenţiilor internaţionale aplicabile) şi tradus în limba română. Traducerea în limba română va fi legalizată de ambasadă;
 • certificatul de cazier judiciar din ţara de origine, valabil 1 an de la data emiterii (acesta trebuie să fie legalizat cu Apostilă sau supralegalizat de autorităţile statului respectiv, conform legislaţiei acelui stat şi convenţiilor internaţionale aplicabile) şi tradus în limba română. Traducerea în limba română va fi legalizată;
 • acte de stare civilă (certificate de naştere şi, dacă este cazul, de căsătorie), ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă;
 • declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă s-a mai depus o cerere similară la o altă ambasadă, consulat sau autoritate română;
 • declaraţie pe propria răspundere cu privire la domiciliu: dacă se intenţionează menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România (care va fi autentificată de ambasadă);
 • declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a siguranţei naţionale a României şi că nu a desfăşurat astfel de activităţi în trecut (care va fi autentificată de ambasadă);
 • dovadă scrisă privind data pierderii cetăţeniei române (copia hotărârii de guvern prin care s-a aprobat renunţarea anterioară la cetăţenia română sau adeverinţă emisă de Direcţia Generală de Paşapoarte din Ministerul Administraţiei şi Internelor sau de o ambasadă sau un consulat al României care să confirme data pierderii cetăţeniei române).

Redobândirea cetăţeniei române, legalizarea copiilor şi a traducerilor şi autentificarea declaraţiilor sunt supuse taxelor consulare, care se pălătesc de solicitanţi la ambasadă.

 

IMPORTANT!

CERERILE SE DEPUN PERSONAL. Numai în cazuri temeinic justificate (dovedite cu înscris oficial) cererea se poate depune prin mandatar cu procură specială autentificată. Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitate;

Toate taxele se plătesc la depunerea cererii;

Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc;

Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere!

Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Conventiei adoptate la Haga la 5 octombrie 1961 ori să fie supralegalizate;

În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila ori supralegalizarea;

Persoanele fără cetăţenie sunt scutite de taxa de redobândire a cetăţeniei, fiind taxate numai serviciile consulare subsidiare (legalizarea diverselor înscrisuri necesare la dosar, autentificarea declaraţiilor date de solicitanţi) şi taxa de publicare în Monitorul Oficial, pentru care se va elibera chitanţă separată.

NOTĂ

Informaţii suplimentare despre procedura redobândirii cetăţeniei române pot fi accesate pe site-ul Ministerului Justiţiei, Informaţii utile (Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei).

Serviciile consulare sunt efectuate în baza unei programări prealabile pe care o puteţi obţine accesând portalul www.econsulat.ro. La solicitarea online de programare vor fi atașate copiile scanate ale documentelor justificative. În ziua programării rugăm să prezentați documentele justificative în original și copie xerox.