Cetăţenia română

Renunţarea la cetăţenia română

Renunţarea la cetăţenia română

Pentru renunţarea la cetăţenia română, persoanele interesate trebuie să prezinte, în original, următoarele documente:

-paşaportul românesc, a cărui copie va fi legalizată de ambasadă;

-actele de stare civilă româneşti ale solicitantului (certificate de naştere şi, dacă este cazul, de căsătorie sau sentinţe de divorţ), ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă;

-certificatul de cazier judiciar obţinut în prealabil din România  (valabil 6 luni de la data emiterii);

-adeverinţă privind situaţia la zi a debitelor către statul român, eliberată de administraţia financiară din localitatea ultimului domiciliu în România;

-adeverinţă privind situaţia la zi a debitelor către statul român, eliberată de direcţia de impozite şi taxe a primăriei din localitatea ultimului domiciliu în România;

-dovada deţinerii cetăţeniei altui stat (paşaport) sau a promisiunii de acordare a cetăţeniei de către autorităţile statului respectiv (sub forma unei adeverinţe, care va trebui să fie apostilată/supralegalizată de autorităţile acelui stat, în conformitate cu legislaţia locală şi convenţiile internaţionale aplicabile), a cărei copie şi traducere vor fi legalizate de ambasadă;

-declaraţie pe proprie răspundere privind existenţa unor eventuale debite faţă de persoane fizice sau juridice din România, care va fi autentificată de ambasadă;

 -1 dosar cu şină.

În cazul în care se solicită renunţarea la cetăţenia română şi pentru copiii minori ai solicitantului, se vor prezenta şi următoarele documente (în original):

 • certificate de naştere româneşti pentru copiii minori, ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă;
 • dovada asigurării că minorii au dobândit sau vor dobândi cetăţenia altui stat;
 • declaraţia părinţilor asupra faptului că minorii locuiesc în străinătate împreună cu aceştia (declaraţia va fi autentificată de ambasadă);
 • declaraţie de consimţământ pentru renunţarea la cetăţenia română dată către minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, care va fi autentificată de ambasadă.

Renunţarea la cetăţenia română, legalizarea copiilor şi a traducerilor şi autentificarea declaraţiilor sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi la ambasadă.

IMPORTANT!

 • Toate taxele se plătesc la depunerea cererii. Pentru minori nu se percep taxe.
 • Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc.
 • Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere!
 • Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Conventiei adoptate la Haga la 5 octombrie 1961, ori să fie supralegalizate.
 • În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila ori supralegalizarea.
 • La cererile de renunţare la cetăţenia română, formulate de persoane care au dobândit şi o altă cetăţenie, este necesar să se depună:
  1.- dovada deţinerii cetăţeniei române (copie legalizată a paşaportului românesc valabil sau o adeverinţă eliberată de Direcţia de Evidenţa Informatizată a Persoanei) din care să rezulte că este cetăţean român;
  2.- dovada altei cetăţenii, copia xerox a originalului, traducerea în limba română legalizată şi copie legalizată a paşaportului;

 

Informaţii suplimentare despre procedura renunţării la cetăţenia română pot fi accesate pot fi accesate pe site-ul Ministerului Justiţiei, Informaţii utile (Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie  din cadrul Ministerului Justiţiei).  

Serviciile consulare sunt efectuate în baza unei programări prealabile pe care o puteţi obţine accesând portalul www.econsulat.ro. La solicitarea online de programare vor fi atașate copiile scanate ale documentelor justificative. În ziua programării rugăm să prezentați documentele justificative în original și copie xerox.