Eliberare documente de identitate şi călătorie

Cartea de identitate

Cartea de identitate

 

A. CARTE DE IDENTITATE (in cazul expirării, furtului, pierderii, deteriorării, schimbării numelui, schimbării adresei de domiciliu)

Pentru reînnoirea cărţii de identitate, cetăţenii români care nu se pot deplasa personal în țară, au posibilitatea preschimbării documentului de identitate prin procură întocmită la Secția Consulară.

Procura se întocmeşte în baza unui document de identitate românesc valabil (carte de identitate, carte provizorie de identitate, paşaport electronic / temporar). În cazul în care nu mai sunteți în posesia unui act de identitate românesc valabil, vi se va elibera mai întâi un Titlu de Călătorie, în baza căruia se va întocmi procura specială pentru cartea de identitate. Pentru procesarea cererii sunt necesare: document identitate valabil, date de identificare ale persoanei împuternicite și 5 fotografii (dimensiune 3/4, fond alb - se recomandă utilizarea unei vestimentații de culoare închisă).

 

B. PRIMA CARTE DE IDENTITATE - PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

Documente necesare:

  • documentul eliberat de autorităţile statului irlandez din care să rezulte motivul întemeiat (boală, studii etc.) pentru care minorul nu se poate deplasa în ţară. 
  • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal;
  • certificatul de naștere românesc, original și copie;
  • cartea de identitate a unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal, original și copie;
  • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu*, original și copie (act proprietate);
  • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească de divorț, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original și copie; dacă hotărârea de divorț/custodie a fost pronunțată în străinătate, va trebui să prezentați: sentința străină legalizată, traducerea legalizată a acesteia și hotărârea emisă de Tribunalul competent din România, de recunoaștere a hotărârii străine;
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei - pe chitanță trebuie să apară numele minorului; (dovada achitării în România a taxelor aplicabile pentru eliberarea cărţii de identitate - taxa de timbru şi contravaloarea cărţii de identitate. Taxa poate fi achitată de o persoană din România. În cazul în care solicitantul nu poate indica o persoana de contact în România, va contacta Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor pe raza căruia îşi au părinţii domiciliul şi va solicita numărul contului în care poate plăti taxele legale şi cuantumul acestora. Plata taxelor se va face prin transfer bancar, urmând ca la dosar să se depuna documentul eliberat de banca prin care se confirmă efectuarea transferului, însoţit de o traducere în limba română).
  • 6 fotografii recente ale minorului  (dimensiune 3/4, fond alb - se recomandă utilizarea unei vestimentații de culoare închisă) 

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghișeu, însotit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situația în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deși a fost încredintat prin hotarâre judecatorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului consular, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie sa fie autentificată la notarul public român sau la un alt oficiu consular.

*Dovada adresei de domiciliu din România se poate face cu unul din următoarele documente:
a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ (ex. contract de vânzare cumpărare, donaţie, certificat de moştenitor etc);

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevazute la lit. a);

c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

e) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, pentru mediul rural  (Atenție ! Adeverința eliberată de primărie are valabilitate de 30 de zile de la data eliberării).

Documentele se trimit în România şi termenul de procesare este 3-6 luni. La primirea cărţii de identitate din România, solicitantul va fi contactat la nr. de telefon / adresa de e-mail indicată pe cerere.

  

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Direcţia pentru Evidenţa Populaţiei şi Administrarea Bazelor de Date: http://depabd.mai.gov.ro/

Adresa: str. Obcina Mare nr.2, sector 6, Bucuresti  Fax: 021/413.50.49

E-mail:  depabd@mai.gov.ro
Centrala telefonică: 021/413.54.42 021/440.27.70  021/440.24.40 021/440.25.40