Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în România

Eliberarea paşaportului pentru minorii sub 14 ani cetăţeni români cu domiciliul în România

 

IMPORTANT: La depunerea cererilor care privesc eliberarea unui paşaport simplu electronic, prezenţa la Secţia Consulară a minorului şi a părinţilor este obligatorie.

Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport simplu electronic pentru minorii sub 14 ani cetăţeni români cu domiciliul în România (se vor prezenta în original și copie xerox):

 1. certificatul de naştere românesc al copilului;
 2. paşaportul anterior al copilului (dacă acesta există);
 3. document/ documente de identitate al părintelui/ ale părinţilor, al reprezentantului legal ori al persoanei împuternicite, după caz, aflate în termen de valabilitate, în original;
 4. declarație de acord părinți – cu stabilirea domiciliului copilului (doar dacă domiciliul părinților nu este comun) – se completează la ghișeu
 5. taxa de 59 de EURO – se achită în numerar la ghișeu.

În funcție de persoana/persoanele care formulează cererea, se vor mai prezenta, după caz, următoarele documente:

 • hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţă preşedinţială, numai pentru cererile formulate de părintele în favoarea căruia a fost pronunțată ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acestea;
 • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, numai pentru cererile formulate de părintele în favoarea căruia a fost pronunțată ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acestea;
 • actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
 • act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de către persoana împuternicită de acesta, în original;
 • procură specială sau declaraţie privind acordul celuilalt părinte, pentru cererile formulate de unul dintre părinți, în original sau duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
 • procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită de unul dintre părinți/ ambii părinți/ reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;

 

 

 

 

Eliberarea paşaportului pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani (14 -18 ani) cetăţeni români cu domiciliul în România

IMPORTANT: La depunerea cererilor care privesc eliberarea unui paşaport simplu electronic, prezenţa la Secţia Consulară a minorului şi a părinţilor este obligatorie.

 

Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport simplu electronic pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani (14 -18 ani) cetăţeni români cu domiciliul în România (se vor prezenta în original și copie xerox):

 

 1. cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate având forma şi conţinutul stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările ulterioare, trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;
 2. paşaportul anterior al copilului, dacă acesta există;
 3. document/ documente de identitate al părintelui/ ale părinţilor, al reprezentantului legal ori al persoanei împuternicite, după caz, aflate în termen de valabilitate, în original;
 4. declarație privind acordul de eliberare a paşaportului pentru copil dată de ambii părinţi –  se completează la ghișeu;
 5. taxa de 59 de EURO – se achită în numerar la ghișeu.

 

Se vor mai prezenta, după caz, următoarele documente:

 • declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul ori care exercită singur autoritatea părintească sau de reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoţită de hotărârea instanţei rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori de ordonanţa preşedinţială; sau:
 • declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele supravieţuitor, în original sau duplicat de pe actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoţită de actul de deces al celuilalt părinte, în original; sau:
 • declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte, în original sau duplicat de pe actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoţită de hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori de ordonanţa preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte.

 

 

 

 

PRECIZĂRI:

Documentele necesare eliberării paşaportului simplu electronic trebuie să fie depuse în original pentru a putea fi procesate în sistemul informatic. Totodată, originalele vor fi însoțite de copii xerox.

 

Pentru procurarea unui nou paşaport este necesară o programare prealabilă pe care o puteţi obţine accesând portalul www.econsulat.ro.

La solicitarea online de programare vor fi atașate copiile scanate ale documentelor justificative. La programare, documentele justificative vor fi prezentate în original și copie xerox.

 

RECOMANDARE: pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei, vă rugăm să evitaţi îmbrăcămintea de culoare deschisă.