Alte informaţii de interes consular

Circulaţia minorilor în străinătate

Condiţii de călătorie în străinătate pentru minorii români

În baza informaţiilor furnizate de Poliţia de Frontieră (website: www.politiadefrontiera.ro), vă recomandăm să aveţi în vedere următoarele: 


I. Declaraţia părinţilor, a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului legal trebuie să cuprindă: 
- acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor;
- scopul deplasării; 
- ruta urmată până în statul de destinaţie; 
- statul sau statele de destinaţie;
- perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria;
- datele de identitate ale însoţitorului respectiv; 
- indicarea faptului dacă minorul urmează să rămână în statul de destinaţie, caz în care trebuie menţionată persoana căreia urmează a-i fi încredinţat minorul. Dacă minorul urmează să se reîntoarcă în ţară împreună cu un însoţitor, datele de identitate ale acestuia trebuie indicate, în cazul în care este o altă persoană decât cea cu care iese din România. 

Declaraţiile, redactate în două exemplare, trebuie să fie autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Declaraţiile care au fost date în faţa autorităţilor străine  trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.
Un exemplar al declaraţiei se păstrează de către însoţitor, iar al doilea exemplar însoţeşte paşaportul minorului. 


Declaraţia şi certificatul de cazier judiciar, precum şi oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea îndeplinirii condiţiilor exercitării dreptului la liberă circulaţie se păstrează, în copie, de către Poliţia de Frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat ieşirea din ţară.

II. În baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005, privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, minorii români pot călători în străinătate numai însoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali. Prin reprezentant legal se înţelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor.

Permisiunea de ieşire din ţară este acordată de către poliţiştii de frontieră: 

a) minorului care este înscris în documentele de călătorie ale ambilor părinţi şi călătoreşte în străinătate însoţit de aceştia sau minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau minorului care este titular al cărţii de identitate şi călătoreşte în străinătate însoţit de părinţi; 

b) minorului care este înscris în paşaportul unui părinte şi călătoreşte în străinătate împreună cu acesta sau minorului care este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi sau minorului care este titular al cărţii de identitate şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinti; 

Note: 

* minorului îi este permisă ieşirea din ţară  numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte, din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în statul sau în statele de destinaţie, precum şi cu privire la perioada acesteia;
* declaraţia celuilalt părinte nu mai este necesară dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau face dovada decesului celuilalt părinte; 
Documente doveditoare ale decesului sunt:
- certificat de deces, valabil şi cu putere doveditoare pe teritoriul României, în condiţiile legii;
- hotărâre judecătorească de declarare a morţii, rămasă definitivă, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea certificatului de deces;
- comunicare oficială primită prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României în străinătate, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea unor certificate de stare civilă.
* nu este necesară declaraţia părintelui decăzut din drepturile părinteşti sau declarat disparut, dacă însoţitorul face dovada în acest sens, cu excepţia cazului în care ambii părinţi se află în această situaţie, când este obligatorie declaraţia reprezentantului legal al minorului.

c) minorului care este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră sau minorului care este titular al cărţii de identitate şi călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră, numai dacă persoana însoţitoare prezintă: 
- o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinaţie, perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi datele de identitate ale însoţitorului respectiv;
- extrasul de cazier judiciar;
- documente din care să rezulte calitatea de persoană desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane (poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane).

IIIÎnsoţitorul, care călătoreşte în străinătate împreună cu un minor, are următoarele obligaţii:

a) să acorde îngrijire şi supraveghere minorului pe toată durata deplasării;
b) să nu abandoneze minorul;
c) să nu încredinţeze minorul altei persoane decât părintelui, reprezentantului legal sau, după caz, persoanei prevăzute în declaraţie ori, în cazuri deosebite, autorităţilor străine competente în domeniul acordării de asistenţă şi protecţie pentru minori;
d) să respecte scopul, ruta şi durata deplasării menţionate în declaraţie, cu excepţia situaţiei când există acordul ulterior al acestora cu privire la schimbările intervenite;
e) în cazul dispariţiei minorului pe perioada deplasării în străinătate, să anunţe de îndată autorităţile competente de pe teritoriul statului unde s-a produs evenimentul, precum şi cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României, solicitând eliberarea unei adeverinţe în acest sens;
f) să informeze de îndată ce este posibil cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României, în cazul apariţiei unei situaţii obiective de natură să întrerupă călătoria, să schimbe ruta, să depăşească durata călătoriei indicate de părinţi sau de reprezentantul legal;
g) în cazul în care nu este posibilă încredinţarea minorului persoanei prevăzute în declaraţie, să anunţe imediat cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României, în vederea reunificării familiale a minorului sau, după caz, să se reîntoarcă în România cu acesta.

Minorul care călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin unul dintre părinţi sau de reprezentantul sau legal nu poate fi încredinţat de către acesta unei persoane de pe teritoriul altui stat, atunci când faţă de minor s-a dispus măsura educativă a libertăţii supravegheate, în condiţiile legii penale. 

IV. Poliţiştii de frontieră vor întrerupe călătoria minorului, chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile mentionate anterior, în următoarele situaţii:

a) însoţitorul este cetăţean străin şi nu face dovada faptului că are dreptul să se reîntoarcă în România, deşi în declaraţia părinţilor sau, după caz, a reprezentantului legal se menţionează că minorul se va reîntoarce împreună cu acelaşi însoţitor;
b) însoţitorul a săvărşit anterior una dintre infracţiunile următoare, cu excepţia cazului în care a fost reabilitat pentru această infracţiune:

1. omor, omor calificat, omor deosebit de grav;
2. infracţiuni privitoare la viaţa sexuala;
3. cerşetorie;
4. lipsire de libertate în mod ilegal; 
5. sclavie; 
6. prostituţie; 
7. proxenetism; 
8. infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori; 
9. infracţiuni privind traficul de persoane şi infracţiuni în legătură cu traficul de persoane;
10. trafic de migranţi;
11. trafic de ţesuturi sau organe umane; 
12. infracţiuni de terorism.

c) însoţitorul este cetăţean străin şi părăseşte teritoriul României ca urmare a unei decizii de îndepărtare de pe teritoriul României, dispusă în condiţiile legii, cu excepţia cazului în care este părinte al minorului şi există acordul celuilalt părinte;
d) însoţitorului sau minorului i-a fost limitat, în condiţiile prezentei legi, exerciţiul dreptului la libera circulaţie în străinătate pentru statul de destinaţie ori pentru un stat care urmează să fie tranzitat, în perioada în care urmează să călătorească împreună;
e) însoţitorul nu este persoana căreia i-a fost încredinţată de către instanţa supravegherea minorului, atunci când faţă de acesta s-a dispus măsura educativă a libertăţii supravegheate, în condiţiile legii penale;
f) minorul refuză să iasă din ţară, dacă a împlinit vârsta de 14 ani.

V. Poliţia de Frontieră Română permite ieşirea din România a minorilor, fără prezentarea declaraţiei, în următoarele situaţii:

a) în cazul în care însoţitorul argumentează necesitatea călătoriei în străinătate prin faptul că minorul urmează să beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul României şi fără de care viaţa sau sănătatea îi este pusă în mod grav în pericol, cu condiţia să prezinte documente doveditoare în acest sens, emise sau avizate de autorităţile medicale române, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care urmează să se acorde tratamentul medical respectiv, chiar dacă nu există acordul ambilor părinţi, al celuilalt părinte, al părintelui supravieţuitor sau al reprezentantului legal;
b) în cazul în care însoţitorul argumentează necesitatea călătoriei în străinătate prin faptul că minorul se deplasează pentru studii sau concursuri oficiale, cu condiţia să prezinte documente doveditoare în acest sens, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura aceste studii sau concursuri, precum şi avizul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, emis în condiţiile prevăzute în normele metodologice, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte.

În situaţia în care poliţiştii de frontieră constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea 248/2005 pentru ca minorul să iasă din România, vor întrerupe călătoria acestuia.

Dacă minorul nu este însoţit de cel puţin unul dintre părinţi, se vor informa aceştia, punându-le în vedere să îl preia de îndată ce este posibil. În cazul în care nu este posibilă informarea părinţilor, poliţiştii de frontieră vor anunţa Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, care va iniţia procedura aplicabilă minorilor neînsoţiţi, potrivit legii.

 

Pentru redactarea și autentificarea declarației de acord de deplasare a minorului de către Secția Consulară se vor prezenta:

  • cartea/cărţile de identitate sau pașaportul părintelui/ părinților care își exprimă acordul (original și copie xerox)
  • certificatul de naștere al minorului/minorilor (original și copie xerox)
  • copie xerox a hotărârii de divorț definitive și irevocabile prin care minorul a fost încredințat unuia dintre părinți (dacă este cazul)
  • este necesară comunicarea datelor din cartea de identitate/ paşaportul persoanei însoţitoare, precum şi a celor regăsite în paşaportul minorului.

Pentru mai multe informații vă rugăm contactați Secția Consulară.

Serviciile consulare sunt efectuate în baza unei programări prealabile pe care o puteţi obţine accesând portalul www.econsulat.ro. La solicitarea online de programare vor fi atașate copiile scanate ale documentelor justificative. În ziua programării rugăm să prezentați documentele justificative în original și copie xerox.